ANGGOTA LEMBAGA KKAIMB

Menurut subseksyen 43(2) Akta Koperasi 1993, sesuatu koperasi yang ditentukan oleh Suruhanjaya hendaklah, sebelum melantik atau melantik semula mana-mana orang sebagai anggota Lembaga, meminta penentusahan daripada
Suruhanjaya sama ada orang itu memenuhi kriteria layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Garis panduan ini dikeluarkan selaras dengan peruntukan Akta Koperasi1993 dan Dasar Koperasi Negara (DKN) untuk memperkukuh dan memperkemaskan tadbir urus serta pengurusan koperasi.

Anggota Lembaga